› › Wydawnictwa › › Pomoce archiwalne

Pomoce archiwalne

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]

Do druku przygotowała Sławomira Krupa
Wydawca Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2012
Cena30,00 zł

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953] przygotowany do druku przez Sławomirę Krupę ukazał się w ramach serii wydawniczej Archiwum Państwowego w Katowicach "Archiwum Silesiae Superioris" jako tom czwarty.

Zespół "Akta miasta Katowic" przechowywany w Archiwum Państwowym w Katowicach zawiera akta wytworzone przez władze miasta Katowic od momentu uzyskania praw miejskich 11 września 1865 roku do 1945 roku. Zespół liczy 445 jednostek archiwalnych. Z okresu 1865-1939 zachowały się głównie protokolarze Rady Miejskiej i Magistratu, plany budżetów na poszczególne lata oraz akta dotyczące administracji ogólnej i działalności Rady Miejskiej. Akta z okresu okupacji hitlerowskiej obejmują plany budżetów, okólniki burmistrza miasta dla podległych mu komórek organizacyjnych, wykazy przedsiębiorstw prywatnych na terenie miasta, a także księgi pochówków z cmentarzy na obszarze miasta oraz akta płacowe pracowników miejskiej orkiestry symfonicznej i teatru miejskiego.

Na inwentarz składa się: wstęp do inwentarza, spis akt z tytułami obcojęzycznymi i przetłumaczonymi na język polski, bibliografia, indeksy i streszczenie w języku niemieckim, a także barwny materiał ilustracyjny.


Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach

Opracowanie Edward Długajczyk, Piotr Greiner, Sławomira Krupa
Wydawca Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2011
Cena25,00 zł 15 zł

W publikacji wydanej jako tom III serii wydawniczej Archiwum Państwowego w Katowicach zatytułowanej "Archivum Silesiae Superioris" zamieszczone zostały inwentarze zespołów z zasobu katowickiego Archiwum tematycznie związanych z dziejami regionu górnośląskiego w latach 1918-1922 oraz późniejszej, do 1949 roku, aktywności publicznej kombatantów powstańczych:

 • Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920,
 • Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923],
 • Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922,
 • Plebiszitkommisarriat für Deutschland Unterkommisarriat Pless (Niemiecki Komisariat Plebiscytowy - Podkomisariat w Pszczynie) 1919-1921 [1922],
 • Związek Powstańców Śląskich, Katowice 1923-1939,
 • Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego 1928-1939,
 • Klub Powstańców w Katowicach 1933-1939,
 • Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931-1939,
 • Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 1945-1949 [1950].

Publikacja uzupełniona została indeksami oraz materiałem ikonograficznym.


Regesty listin ulozenych v Hornim Slezsku/Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Sv./T. II (1401-1450)

Redakcja Antoni Barciak i Karl Müler
Wydawca Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Ziemskie (Zemský Archiv) w Opawie, Opava-Opole-Katowice 2011
Cena25,00 zł 15 zł

Ukazał się drugi tom Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku obejmujący lata 1401-1450, który jest wspólnym dziełem trzech górnośląskich archiwów: polskich Archiwów Państwowych w Katowicach i Opolu oraz czeskiego Archiwum Ziemskiego (Zemský Archiv) w Opawie. Został przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Barciaka z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Karla Müllera, dyrektora Archiwum Ziemskiego w Opawie. Jak i tom pierwszy, w którym zarejestrowano dokumenty wystawione do 1400 roku (Wrocław, Opava 2004), również ten jest dwujęzyczny, polsko-czeski i jest dobrym przykładem ożywionej współpracy naukowej polsko-czeskiej przy badaniach dziejów Górnego Śląska. Zawiera 629 regestów (w tomie pierwszym jest ich 235), które przynoszą olbrzymią dawkę informacji, często zupełnie nieznanych, o skomplikowanych dziejach Górnego Śląska w pierwszej połowie XV wieku, kiedy region ten z całym Śląskiem był częścią Korony św. Wacława, wspólnie z Czechami, Morawami i Łużycami.


Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939

Autor Edward Długajczyk
Wydawca Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2010
Cena25,00 zł 15 zł

Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939 opracowany przez prof. dr hab. Edwarda Długajczyka został wydany jako tom II serii wydawniczej Archiwum Państwowego w Katowicach "Archivum Silesiae Superioris". Jest pomocą archiwalną do jednego z najciekawszych źródłowo zespołów z okresu międzywojennego przechowywanych w katowickim Archiwum, bez którego badania nad życiem społeczno-politycznym autonomicznego województwa śląskiego byłyby wręcz niemożliwe. Publikacja została wzbogacona o indeksy, streszczenie w języku niemieckim oraz ilustracje przykładowo wybranego materiału archiwalnego.


Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945
Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach, Staatsarchiv Kattowitz, Archivberatungstelle Oberschlesien Kattowitz

Autor Antonina Staszków
Wydawca Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2009
Cena25,00 zł 15 zł

Publikacja Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945. Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach) [1931] 1939-1945 Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz (Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach) [1935] 1942-1945 w opracowaniu Antoniny Staszków umożliwia łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji w niemal kompletnie zachowanych w Archiwum Państwowym w Katowicach zespołach: "Staatsarchiv Kattowitz" i "Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz". Stanowią one niezastąpioną bazę do badań nad stratami dóbr kultury Górnego Śląska w czasie II wojny światowej. Należy zaakcentować, że nie tylko historycznego Górnego Śląska, ale również tych ziem małopolskich z przedwojennych województw krakowskiego i kieleckiego, które etapami zostały włączone do III Rzeszy (do rejencji katowickiej i opolskiej tworzących od 1941 roku Prowincję Górnośląską). Uważny badacz odnajdzie w obu zespołach informacje o:

 • skutkach ewakuacji archiwaliów i zbiorów bibliotecznych przeprowadzonych przez polskie władze w sierpniu 1939 roku;
 • poszukiwaniach tych zbiorów przez nazistowskie służby archiwalne w latach 1939-1941;
 • barbarzyńskiej działalności nazistowskich służb archiwalnych w stosunku do zasobów archiwalnych i bibliotecznych definiowanych wówczas jako "polskie", a zwłaszcza "żydowskie";
 • gromadzeniu archiwaliów wytworzonych przez polskie urzędy państwowe w latach 1922-1939;
 • gromadzeniu w drodze rabunku archiwaliów tzw. prywatnych;
 • skutkach ewakuacji archiwaliów i zbiorów bibliotecznych podjętej przez nazistowskie służby archiwalne już w 1943 roku, a zintensyfikowanych w 1944 roku - początkowo do "bezpiecznych" zamków, pałaców i budynków klasztornych w zachodniej części Górnego Śląska, a później tych najcenniejszych historycznie do kopalń soli w Grasleben koło Magdeburga.
stat4u
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo BIP_logo
Powrót do góry strony