› › Działalność › › Udostępnianie akt

Udostępnianie akt

Materiały archiwalne udostępnia się po upływie 30 lat od chwili ich wytworzenia o ile nie narusza to przepisów prawa. W razie potrzeby wcześniejszego dostępu do akt wymagane jest od użytkownika przedłożenie umotywowanego wniosku.

Archiwum udostępnia materiały archiwalne w formie bezpośredniej - umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się z oryginałami dokumentów w pracowni naukowej oraz w formie pośredniej - przekazując informacje zawarte w aktach w postaci pisemnej odpowiedzi lub reprodukcji dokumentu - na wniosek zainteresowanego. Udostępnienie archiwaliów do wglądu w pracowni naukowej jest bezpłatne. Inne formy udostępniania związane z wyszukiwaniem archiwaliów, opracowaniem informacji przez pracowników lub sporządzaniem reprodukcji stanowią usługę odpłatną.

Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej składa Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego obejmujące m.in. dane użytkownika i charakterystykę zamierzonych poszukiwań. W odniesieniu do informacji prawnie chronionych wymagane jest również złożenie przez użytkownika pisemnego zobowiązania dotyczącego sposobu i zakresu ich wykorzystania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Archiwum może odmówić udostępnienia akt.

Udostępnia się wyłącznie archiwalia zewidencjonowane, tzn. wyposażone w pomoce ewidencyjno-informacyjne. Użytkownik może korzystać ze wszystkich tego typu pomocy. Na ich podstawie użytkownik wyszukuje interesujące Go jednostki archiwalne i ich sygnatury, a następnie składa zamówienie na akta. Po otrzymaniu rewersów Archiwum realizuje zamówienie najpóźniej w następnym dniu roboczym.

W przypadku gdy archiwalia są zmikrofilmowane lub zdigitalizowane nie udostępnia się oryginałów.

Udostępnione materiały archiwalne, za zgodą dyrektora, mogą być odpłatnie reprodukowane w postaci kserokopii, skanów, mikrofilmów i fotografii wg obowiązującego w Archiwum cennika usług archiwalnych.

Udostępnione materiały archiwalne mogą być samodzielnie kopiowane własnym sprzętem przez użytkownika. Warunkiem dopuszczenia do samodzielnego kopiowania jednostek archiwalnych własnym sprzętem jest użycie przez użytkownika urządzeń i technik nieinwazyjnych dla archiwaliów (fotografia cyfrowa wykonywana bez dodatkowego oświetlenia). Samodzielnie wykonane kopie mogą być wykorzystane przez użytkownika zasobu wyłącznie na potrzeby własnej pracy badawczej, z wykluczeniem prawa do publikacji. Samodzielnie wykonane kopie nie mogą być wykorzystane przez użytkownika zasobu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym-z ochroną danych osobowych i dóbr osobistych. Kopiowaniu własnym sprzętem nie podlegają: jednostki archiwalne zdigitalizowane i zmikrofilmowane (dopuszcza się fotografowanie obrazu z czytnika mikrofilmów oraz ekranu komputerowego), mikrofilmy archiwaliów spoza zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach, jednostki archiwalne szczególnie cenne, jednostki archiwalne w złym stanie fizycznym.

Na pisemny wniosek zainteresowanego Archiwum może sprowadzić do własnej pracowni naukowej mikrofilmy archiwaliów przechowywanych w innych archiwach. Koszt przesyłki w obie strony ponosi zamawiający.

Wykorzystanie w publikacjach reprodukcji z zasobu Archiwum powinno zostać odnotowane poprzez umieszczenie informacji o miejscu przechowywania, nazwie zespołu i sygnaturze akt. Podobne procedury obowiązują przy powoływaniu się na wykorzystane archiwalia. Użytkownik powinien nieodpłatnie przekazać na rzecz Archiwum 1 egzemplarz opublikowanego opracowania naukowego, które w przeważającej części oparte zostało na materiałach danego Archiwum.

Osoby składające zamówienie drogą elektroniczną, przy składaniu pierwszego zamówienia w danym roku kalendarzowym, zobowiązane są do przesłania wraz z nim wypełnionego zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego.

Regulamin, druki i formularze Plik
Regulamin korzystania z zasobu archiwalnego w Pracowniach Naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach pdf
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego Ms Word (doc)
pdf
Rewers Ms Word (doc)
pdf
Zamówienie na usługę reprograficzną pdf
Deklaracja zamiaru samodzielnego kopiowania materiałów archiwalnych zawierających dane prawnie chronione Ms Word (doc)
pdf
stat4u
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo BIP_logo
Powrót do góry strony